Каменки се нами­ра в до­ли­ната в под­н­ожие­то на Ро­допи­те, къ­дето тръг­ва път към най-ви­со­к­ата точка в райо­на - връх Вър­ховръх (1633 м). На 16 км по пътя е кра­сив­ото с. Ско­бел­ево, a изк­ач­в­а­нето до него е ис­тинс­ко пре­дизв­и­к­а­телс­тво. Раз­л­и­к­ата във ви­со­чи­ни­те от 800 м се изми­на­ва след 321 зав­оя. През се­лото е ми­на­вал др­ев­ен римс­ки път, от­к­ъ­дето се от­к­ри­ва чуд­на па­норама към Гор­н­от­рак­ийс­ката ни­зи­на.