Вдъхновяваща страст

BG | EN

Ви­сок­ият клас ви­но­прои­з­в­одс­тво започ­ва още в ло­зето. За да по­с­т­иг­нем запаз­ване на ар­ом­ат­и­те, свежест и ка­ч­ес­тво на гроз­дето, наша­та ви­нарс­ка из­ба Каменки, се нами­ра непо­ср­едс­твенo на самото ло­зе. В съ­чет­а­ние на тра­д­ицион­н­и­те мет­о­ди и мо­дер­н­и­те тех­н­о­л­огии ние се стремим да запа­зим тра­д­иции­те дат­и­р­ащи по българс­ки­те земи от пре­ди пов­е­че от 5000 го­ди­ни, като същев­ремен­но се стремим да ин­тегрир­а­ме най-мо­дер­н­и­те раз­б­ир­а­ния ка­к­то в ло­зарс­твото, така и във ви­ното.

КАМЕНКИ