Неповторима природа

BG | EN

Наши­те ло­з­ови на­саж­д­е­ния се намир­ат в гр. Пер­ущи­ца, само на 20км юж­но от гр. Плов­д­ив на сев­ер­н­и­те ск­ло­нове на Ро­допи­те из­в­ест­ни като Ро­допс­ката Яка.

Мн­ого каме­нис­тата поч­ва раж­да мн­ого го­ди­ни на­зад името на нашия ло­з­ов ма­сив –  КАМЕНКИ

Каме­нис­тата поч­ва благоприятст­ва за запаз­ва­нето на влагата и допри­на­ся за добр­ата рек­олта, като запаз­ва свежест­та и я предпаз­ва от суша. 

В КАМЕНКИ ние разполагаме с 200дка/20­ха ло­з­ови на­съж­д­е­ния със след­н­и­те сорт­ове гроз­де:

Ав­т­ент­ич­но българс­кият сорт Мавруд, ка­к­то и Мер­ло, Ка­б­ерне Сов­и­ньон, Ка­б­ерне Фран и Мус­к­ат Пети Грен.

Гл­е­дайки през ло­зята Каменки, може да се усети не­за­б­ав­но, че тук е раз­л­ич­но. Култ­ив­ир­а­ни със страст и ви­зия, ло­зята Каменки, само на 300м над­м­орс­ка ви­со­чи­на, имат  уник­а­л­ен по­черк за райо­на на град Пер­ущи­ца.

Ма­сивът е сел­ект­ир­ан от меж­д­у­н­ар­о­ден екип специа­л­и­с­ти съобраз­но климат­ич­но-почв­е­ни­те хар­ак­т­ер­и­с­т­ики на райо­на. 

С уник­ал­н­и­те почв­е­но-климат­ич­ни хар­ак­т­ер­и­с­т­ики на Пер­ущи­ца и с приемс­тве­ността в на­ч­и­на, по който са за­са­д­е­ни ло­зята, от­гл­еж­д­а­нето и конт­ро­ла на го­диш­н­ия до­бив са гар­анция за непо­к­оле­бимо ка­ч­ес­тво на вс­яка рек­олта.

В Каменки тра­д­ицион­н­и­те под­х­о­ди са взети така, че да ра­б­от­ят най-доб­ре, ка­к­то и мо­дер­н­и­те тех­н­о­л­огии при от­гл­еж­д­а­нето на ло­зята, са проу­че­ни, оце­не­ни и ин­тегрир­а­ни в прак­т­и­к­ата.

При по-ви­сока уплът­н­е­ност, ло­зи­те прои­зв­еж­д­ат по-малко гроз­де с по-ви­соко ципа към сок съот­н­оше­ние за по-ин­т­ен­зив­ен вкус и ар­ом­ати.

ЛОЗОВ МАСИВ