Леген­да за сорта Мавруд

Би­ло е по времето на кан Крум Страш­ни, из­в­е­с­тен още с негов­и­те зак­о­ни...

 Пор­а­ди зл­оу­пот­ре­ба с ви­ното в държа­вата се шир­е­ло пиянс­тво и разгул, което осв­ен друго се от­ра­зя­ва­ло зле на дисцип­ли­ната и бое­спо­соб­н­остта на вои­с­ката. Тога­ва, канът из­дал строг Зак­он да се изк­ор­е­нят ло­зята. Пок­ру­сен нар­одът изпъл­н­ил нар­ед­б­ата, защото знаел, че канът не си попл­ю­ва на ръце­те и за вс­яко непод­ч­и­не­ние се зап­лаща­ло с гла­вата. Ми­на­ло време.....нар­одът попр­ив­ик­н­ал без ви­но. Но нещеш ли, един божи ден лъвът от канс­кия зоо­п­арк прес­ко­чил огра­д­ата и тръг­нал по улици­те на сто­лицата. Наст­ъпи­ла нев­ер­оят­на па­ника, защото когото срещал лъвът непр­оща­вал и улици­те запри­л­и­ч­а­ли на бой­но по­ле пок­рито с трупове. Никой не посмял да по­сегне на лъ­ва, защото осв­ен него­в­ата свирепост той бил собс­тве­ност на ка­на!

Но в то­ва време у ед­на вд­ов­и­ца в  от­пуск бил ней­ният единс­твен син, който тъкмо привърш­вал щедр­ия обяд, който му под­нес­ла лю­б­ящата майка. Чул вой­ник­ът вр­я­вата на улицата и из­л­язъл за да ви­ди що ста­ва. А срещу него разтвор­ил огром­на паст се изпре­чил лъвът. Неу­страшим­ия войн не от­стъпил, а с няк­олко уда­ра по­в­а­л­ил в смърт­на аго­ния лъ­ва. От­ведн­ъж момъ­кът се стресн­ъл като раз­б­рал, че лъвът е собс­тве­ност на ка­на и на бързо се пок­рил зад ви­со­к­ата огра­да на май­чи­ния дом.

Като се очу­дил от та­зи неи­мов­ер­на сме­лост и си­ла канът прежа­л­ил лъ­ва и поже­л­ал да се запоз­нае с то­зи юнак. Глашат­ай раз­нес­ли нов­и­ната като обяви­ли, че канът обеща­ва и го­л­яма награ­да за смел­чагата. И ка­к­то ви­наги ста­ва, кан­д­и­дати за награ­д­ата се яви­ли мн­ого. Но канът поз­навъл те­зи нрави на свои­те по­да­ници и подгот­вил тест за сме­лост. Когато при него вл­е­зе пор­ед­н­ият кан­д­и­дат за сла­ва той го ка­нил по бл­изо до се­бе си с мол­ба да му оскубне бял ко­съм от бра­д­ата. В момента когато с трепер­еща ръка на­б­е­де­ният юнак доб­л­ижи бра­д­ата, канът изръмжа­ва гръмоглас­но и наши­ят пъз­л­ьо па­д­ал на ко­л­ене в кра­к­ата му. При­съ­дата за лъжата би­ла само ед­на: „ Сто тоя­ги на го­ло!”

Най пос­ле наши­ят момък се решил да иде при ка­на. Вл­язъл при него и се предс­тав­ил. Канът го попи­т­ал:

- Мом­че ти ли уби лъ­ва?

- Аз Ув­иги Кане – от­вър­н­а­ло яс­но и твър­до мом­ч­ето.

Канът го пов­и­к­ал да се приб­л­ижи и из­ва­ди бе­лия ко­съм. Но щом канът страш­но изре­вал юнак­ът не треп­н­ал, а го хва­нал яко за бра­д­ата и като я стис­н­ал ядо­са­но, ка­зал на ка­на: „Не мър­д­ай, че ще ти оску­бя цял­ата бра­да!”. Раз­б­рал канът, че пред него стои ис­тинс­кият юнак и щед­ро го награ­д­ил. 

Но канът поже­л­ал да се запоз­нае и с негов­ото бит­ие и най важ­но от къ­де черпи та­зи сме­лост. Разк­а­за­ло мом­ч­ето за се­бе си, за служ­б­ата във войс­ката, за своя­та лю­б­яща майка. Що се от­н­а­ся до сме­лостта коя­то проя­вил има ед­на тай­на коя­то ще спо­де­ли с ка­на, но помо­лил Ув­иги да не нак­аже майка му. Канът обещал и мом­ч­ето спо­де­ли­ло:

Ув­иги, Вашият Зак­он за изк­ор­е­ня­ване на ло­зята мама изпъл­ни, но си ос­тави ед­на лоз­н­и­ца в дво­ра, от коя­то вс­яка го­ди­на си прави руй­но ви­но. На обя­да тя ми под­н­е­се па­ни­ца с искрящо черве­но ви­но и щом го изпих до­бих страш­на сме­лост и по­бе­дих лъ­ва. Пре­ди да дой­да при Вас също пий­нах малко за кур­аж и ед­вам не ви оску­бах бра­д­ата, за което мо­ля за Вашата ми­л­ост и прошка.

Замис­л­ил се тога­ва ка­на и отме­нил зак­о­на, като разрешил от­н­ово да се за­саж­д­ат ло­зя и да се прои­зв­еж­да ви­но, но при ед­но ус­лов­ие: „ Ви­ното да се пие с мя­ра!”  

Да до­бав­им само, че наше­то мом­че-войн се каз­ва­ло Мавруд и в него­ва чест наи­ме­но­в­а­ли и ло­зата Мавруд. От тога­ва до дн­ес сорт­ът Мавруд се продължа­ва да се от­гл­еж­да по наши­те земи и то пре­дим­но в Трак­ийс­ката ни­зи­на. Каз­ват също, че то­зи сорт ни е зав­ещан от Тра­к­и­те – ро­дона­ч­ал­н­ици на ло­за­ро ви­нарс­кия поми­нак, преми­нал през ве­к­ов­е­те до чак до наши дни.