Ро­допс­ката Яка намир­аща се в под­н­ожие­то на пла­ни­ната Ро­допи, юж­но от Плов­д­ив, съ­чет­а­ва три из­би - Стар­ата из­ба Първе­нец в с. Първе­нец, из­ба Каменки в гр. Пер­ущи­ца и из­ба Ви­ла Юсти­на в с. Усти­на, само на няк­олко ки­ломет­ра ед­на от друга.

Обе­ди­ня­вайки уси­л­ия­та на тр­и­те из­би да защит­а­ваме името на ви­сок­ок­а­ч­ес­тве­ното Българс­ко ви­но с богата тра­д­иция и ис­тор­ия, ние се обе­ди­ня­ваме под името ЯК­АТА с яс­ни це­ли: да прои­зв­еж­д­аме ви­но само от собс­тве­ни ло­зя, като по то­зи на­ч­ин подд­ърж­аме безк­омпромис­но ка­ч­ес­тво с вс­яка ед­на рек­олта, да ра­б­от­им от­вор­е­но към наши­те клиенти, като ги ка­ним це­лого­диш­но на наши­те ло­з­ови ма­сиви и в наши­те из­би, за да спо­де­л­ят с нас удов­олствие­то на ви­не­ния ел­ек­сир от гроз­дето до чашата, безре­з­ерв­но да ра­б­от­им в името на Българс­кото ви­но заед­но и от­к­рито.

                                        www.yakata.bg

Яката